Pomiń intro
Warszawa 1918-2018
Jerzy S. Majewski
Varsavianista, historyk sztuki, dziennikarz. Od 1993 publikuje na łamach warszawskiego dodatku do „Gazety Wyborczej”. Współpracuje z miesięcznikiem „Architektura-murator”, w którym zamieszcza recenzje architektoniczne. Razem z Tomaszem Markiewiczem napisał teksty do katalogu prezentowanej w Domu Spotkań z Historią wystawy Biuro Odbudowy Stolicy. Jest autorem lub współautorem cenionych i nagradzanych książek o historii i architekturze Warszawy.
Jarosław Zieliński
Historyk, varsavianista. Autor lub współautor kilkudziesięciu książek oraz przewodników po Warszawie. Laureat Nagrody Literackiej m.st. Warszawy za przewodnik Żoliborz. Przewodnik historyczny. W 2013 został wyróżniony Nagrodą KLIO III stopnia za napisaną wspólnie z Tomaszem Markiewiczem książkę Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952. Rok później z Jerzym S. Majewskim odebrał Nagrodę KLIO za Spacerownik po żydowskiej Warszawie. Jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Stolica”.
Ryszard Mączewski
Historyk, varsavianista. Założyciel portalu warszawa1939.pl i prezes Fundacji Warszawa1939.pl. Pracował jako konsultant historyczny przy filmach Miasto ruin, Przelot nad zdobytym miastem, Początek, Powstanie Warszawskie. Autor lub współautor książek i artykułów przybliżających historię stolicy. Jest członkiem zespołu Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego, którego celem jest prezentowanie nieistniejących warszawskich zabytków.
Prawa kobiet
Agnieszka Grzybek
Działaczka społeczna oraz ekspertka równościowa. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami równościowymi zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej. Jest członkinią zespołu „Krytyki Politycznej” oraz rady programowej Kongresu Kobiet. Wraz z grupą badaczek, prawniczek, dziennikarek i działaczek na rzecz praw kobiet założyła Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER. Jednym z celów Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o historii kobiet i dorobku ruchów kobiecych.
prof. zw. dr hab. Andrzej Szwarc
Profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Członek redakcji „Przeglądu Historycznego” oraz ekspert Narodowego Centrum Nauki. Wśród jego licznych zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmują zagadnienia związane ze społeczno-kulturową pozycją kobiet oraz historia ruchów równościowych. Zajmuje się także dziejami relacji polsko-rosyjskich, historią polskiej myśli politycznej w XIX wieku i miejscem starości w strukturach społecznych na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku.
Walka o granice
prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik
Historyk, pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Specjalizuje się w badaniach nad odrodzeniem Rzeczypospolitej i konfliktem z bolszewicką Rosją. Badacz myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, historii polskiej wojskowości, a także najnowszych dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Powstania wielkopolskie
dr Marek Rezler
Historyk specjalizujący się w dziejach regionalnych. Badacz dziejów wojskowości oraz historii Wielkopolski i Polski w XIX i XX wieku. Wśród jego zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmuje Wielkopolska. Jest zaangażowanym popularyzatorem wiedzy o historii Poznania oraz regionu: publikuje w prasie ogólnopolskiej i międzynarodowej, wykłada, a także występuje w programach radiowych i telewizyjnych.
Ojcowie Polskiej Niepodległości
prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik
Historyk, pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Specjalizuje się w badaniach nad odrodzeniem Rzeczypospolitej i konfliktem z bolszewicką Rosją. Badacz myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, historii polskiej wojskowości, a także najnowszych dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
O infrastrukturze Warszawy
prof. zw. dr hab. Ryszard Żelichowski
Profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Politolog i varsavianista. Zajmuje się infrastrukturą Warszawy XIX i XX wieku. Jest członkiem Rady Programowej „Kroniki Warszawy”. Efektem jego zainteresowań stolicą są książki: Lindleyowie: Dzieje inżynierskiego rodu, Ulice Solca, Ulica Smolna. Współautor prac: Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla oraz 125 lat wodociągów warszawskich 1886–2011. Jest członkiem redakcji „Studiów politycznych” i redaktorem serii wydawniczych Europa w skali mikro oraz Małe państwa, regiony i wyspy Europy.
Geneza niepodległości, legiony
prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik
Historyk, pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Specjalizuje się w badaniach nad odrodzeniem Rzeczypospolitej i konfliktem z bolszewicką Rosją. Badacz myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, historii polskiej wojskowości, a także najnowszych dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Życie kulturalne, moda 1918-1921
prof. dr hab. Anna Sieradzka
Profesorka nadzwyczajna w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się sztuką polską końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku, przede wszystkim secesją i art déco oraz rzemiosłem artystycznym i kostiumologią w kontekście związków sztuki i mody. Przewodnicząca Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej, członkini Rady Redakcyjnej czasopisma „Spotkania z Zabytkami”. Jest autorką książek Moda w przedwojennej Polsce, Tysiąc lat ubiorów w Polsce oraz Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii.
Historia ustrojowa, od królestwa do republiki
na przykładzie porównania historii 100 ostatnich lat Finlandii i Polski
prof. zw. dr hab. Ryszard Żelichowski
Profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Politolog i varsavianista. Zajmuje się infrastrukturą Warszawy XIX i XX wieku. Jest członkiem Rady Programowej „Kroniki Warszawy”. Efektem jego zainteresowań stolicą są książki: Lindleyowie: Dzieje inżynierskiego rodu, Ulice Solca, Ulica Smolna. Współautor prac: Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla oraz 125 lat wodociągów warszawskich 1886–2011. Jest członkiem redakcji „Studiów politycznych” i redaktorem serii wydawniczych Europa w skali mikro oraz Małe państwa, regiony i wyspy Europy.
Sport
dr Robert Gawkowski
Historyk sportu i kultury fizycznej. Pracownik naukowy Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor książek o historii sportu: Futbol dawnej Warszawy, Sport w II Rzeczypospolitej oraz nagrodzonej w konkursie Varsaviana Encyklopedii klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918–39. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Historii.
Dyplomacja, polityka zagraniczna
prof. zw. dr hab. Marek Kornat
Kierownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii PAN oraz profesor na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Zajmuje się dziejami polskiej dyplomacji, ustrojami totalitarnymi, polityką międzynarodową XX wieku oraz polską myślą polityczną XIX i XX wieku. W ostatnich latach wydał książki: Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka oraz Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna. Publikował w czasopismach zagranicznych (m.in. „Osteuropa” i „Revue d’Histoire diplomatique”) i polskich (m.in. „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, „Arcana”, „Przegląd Polityczny”).
Kino (film)
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Cezary Król
Historyk i politolog, nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych, w latach 2012–2016 dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Za książkę Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945 otrzymał Nagrodę KLIO i Nagrodę im. Jana Długosza. Nagrodą KLIO III stopnia został uhonorowany za pracę Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945. Jest tłumaczem i edytorem polskiego wyboru Dzienników Josepha Goebbelsa.
Teatr
dr Patryk Kencki
Adiunkt w Instytucie Sztuki PAN oraz na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Zajmuje się badaniami nad recepcją dzieł Moliera, historią teatru i dramatu staropolskiego oraz tradycją biblijną w literaturze i teatrze. Jest sekretarzem redakcji „Pamiętnika Teatralnego”. Opublikował monografię Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (1545–1625). Współredaktor prac z zakresu historii teatru.