Polska jest często postrzegana jako kraj Europy Wschodniej. Przez ponad 40 lat był okupowany przez Związek Radziecki, a następnie w 1989 r. przeszedł pod kontrolę rządu polskiego.

Polski ruch niepodległościowy rozpoczął się serią strajków, protestów i demonstracji, które miały miejsce w 1846 roku. Ruch ostatecznie doprowadził do przywrócenia niepodległości Polski 11 listopada 1918 roku.

Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, które uzyskały niepodległość. Stało się niepodległym państwem 11 listopada 1918 r., kiedy traktat wersalski uznał jego istnienie.

W przeciwieństwie do innych krajów europejskich Polska ma długą historię i bogatą kulturę. Kraj znany jest z tego, że jest jednym z najbardziej wielokulturowych w Europie, mieszkają tam ludzie z całego świata.

Polska jest krajem niepodległym. Została utworzona przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów pod koniec XVIII w., a od 1918 r. jest demokratyczna.

Polska jest republiką parlamentarną z prezydentem jako głową państwa, ale bez rzeczywistej władzy wykonawczej. Prezydent może być wybierany na pięcioletnią kadencję i nie może pełnić łącznie więcej niż dwie kadencje. Sejm, zwany Sejmem, ma dwie izby: izbę niższą zwaną Izbą Poselską i izbę wyższą zwaną Senatem.

Konstytucja RP z 1997 r. gwarantuje wszystkim obywatelom wolność wyznania i zapewnia wolność słowa oraz wolność od dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne.

Polska uzyskała niepodległość w 1918 roku. Kraj zawsze był wiodącym narodem w Europie.

Rola Polski w regionie ma duży wpływ na politykę innych krajów. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i NATO oraz aktywnym uczestnikiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Polska jest jednym z najważniejszych krajów w Europie, ale stanęła przed wyzwaniami związanymi z utrzymaniem niezależności zarówno od Rosji, jak i Niemiec.

W następstwie upadku komunizmu w Polsce wielu Polaków zaczęło kwestionować niepodległość swojego kraju. Kraj znajdował się pod rządami sowieckimi od ponad wieku i wielu Polaków czuło, że nie byli traktowani sprawiedliwie przez Sowietów.

Duża część tego sentymentu wynikała z faktu, że granice Polski w ciągu jej historii były wielokrotnie zmieniane. Kraj był pierwotnie podzielony na trzy części: Kresy (część zachodnia), Poznań (część wschodnia) i Białoruś (część północna). Po tym podziale nastąpiła seria rozbiorów w latach 1795 i 1809, które utworzyły dwa odrębne państwa – Kongresówkę i Polskę Rosyjską.

Po II wojnie światowej Związek Radziecki zaanektował wschodnią Polskę, tworząc nowe państwo zwane Polską Rzeczpospolitą Ludową. W 1980 roku „Solidarność”

Polska ogłosiła niepodległość 11 listopada 1918 r. W 1919 r. wybuchła wojna polsko-bolszewicka. W 1920 r. Związek Radziecki najechał Polskę i narzucił komunistyczny rząd.

Wojna polsko-sowiecka była jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Doprowadził do powstania niepodległej Polski i przyczynił się do jej rozwoju w okresie międzywojennym.